INSTALIMI DHE PËRKRAHJA TEKNIKE PER SISTEMIN E UJIT NË MITROVICA KSV /016 11658

  • Rehabiliti 14,352 m` Rrjetin e furnizimit të ujit me  HDPE  tuba dim. te nivelit Ø 560
  • Instalimi i 250 lidhjeve të shtëpive  me HDPE deri në Ø 63