REHABILITIMI I SISTEMEVE TË UJIT (REZERVUARËT)

(Rezervuarët) në Pejë, Istog dhe Klinë.

Ndërtimi i qytetit rezervuarëve dhe tubacione