Projektet

Impiante për trajtimin e ujërave të zeza

Po kështu, grumbullimi i ujit dhe ujërave të zeza është po aq i rëndësishëm për t’u menaxhuar në mënyrë të sigurt dhe për të siguruar një asgjësim pa telashe të mbetjeve të lëngshme në një shoqëri të urbanizuar dhe të industrializuar me një numër në rritje dita ditës. Përvoja specifike e KWE në këtë është zhvilluar me vite dhe vazhdon të rritet nga viti në vit. Projektet e ujërave të zeza KWE janë zhvilluar përmes një kombinimi aktivitetesh që variojnë nga planifikimi deri te punimet aktuale, të cilat përfshinin punime ekzekutimi të kryera me shërbime të cilësisë së lartë që plotësojnë nevojat e sektorëve industrialë dhe luajnë një rol të rëndësishëm në përmirësimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës.

Misioni ynë është të ofrojmë zgjidhje kreative dhe garantojmë cilësi të lartë dhe qëndrueshmëri të gjatë të produkteve dhe shërbimeve tona. Kjo arrihet përmes stafit të kualifikuar dhe të ditur që sjell përvojë shumëvjeçare në këtë sektor.

Fushat e ekspertizës në këtë sektor përfshijnë:

  • Dizajni i projektit që përfshin procese, civile, strukturore, mekanike, elektrike, etj. dhe aktivitete të tjera “jondërtimore” për lidhjet e WWTP dhe kanalizimeve
  • Ndërtimi dhe montimi, ngritja dhe vënia në punë e Punimeve
  • Prokurimi dhe instalimi i pajisjeve Mekanike, Elektrike, Instrumentimi, Kontrolli dhe Automatizimi,
  • Dokumentacioni i testimit, vënies në punë dhe dorëzimit

Projektet kryesore përfshijnë:

Projektimi dhe ndërtimi i impiantit të trajtimit të ujërave të zeza në Gjakovë me llum aktiv në përputhje me Kushtet e Kontratës FIDIC për Ndërtimin e Impiantit dhe Projektimit