Reth Nesh

Kush jemi ne?

kweLogo

Kosova Water and Energy, në tekstin e mëtejmë KWE, kompani me përgjegjësi të kufizuar (SHPK) është themeluar në vitin 2001 në Mitrovicë (KOSOVË) si kompani inxhinierike dhe ndërdisiplinore. Zyra qëndrore e kompanisë tani gjendet në rrugën Rr. Tirana pn. (Ndërtesa e Arting), Kati V, 10000 në Prishtinë, Kosovë si dhe zyrat dhe depotë e projekteve, përkatësisht në Mitrovicë, Prizren, Gjakovë dhe Pejë, të cilat shërbejnë më shumë si zyra satelitore për projekte dhe projekte të afërta. -inventarin përkatës, si dhe depon qëndrore në periferi të Prishtinës ku janë të rezervuara produktet e importuara dhe pjesët e këmbimit.

 

Gjatë viteve, KWE është bërë një kompani inxhinierike lider që operon në ujë, kanalizim, energji, mjedis dhe ofron ekspertizë dhe shërbime inxhinierike në Kosovë. Është e specializuar në projektimin dhe zbatimin e projekteve të furnizimit me ujë, kanalizimeve, trajtimit të ujrave të zeza, ngrohjes qendrore dhe projekteve të energjisë dhe minierave, si dhe në shitjen e tubave industrialë, pompave dhe produkteve dhe përfundimeve të ngjashme. Puna e KWE drejtohet nga punonjës të motivuar që bashkohen me klientët tanë për të formuar të ardhmen duke përdorur ekspertizën dhe kreativitetin e tyre të provuar për të zhvilluar zgjidhje të reja, miqësore me mjedisin dhe të qëndrueshme.

teamsmember

Organizimi dhe menaxhmenti

KWE bazohet në përvojën e saj për të ofruar shërbime profesionale përmes një analize dhe hulumtimeve gjithëpërfshirëse dhe ruan fleksibilitet gjatë zbatimit të projektit. KWE përdor sistemet e saj të menaxhimit për të siguruar sistemet e duhura të kontrollit dhe monitorimit të zhvilluara për ekzekutimin efikas të projekteve të saj që ndjekin detyrimet kontraktuale dhe në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare. Menaxhimi i përgjithshëm i projektit merret përsipër nga Menaxhmenti i Projektit, ndërsa njësitë e mëposhtme do të jenë përgjegjëse për të udhëhequr ekzekutimin e përgjithshëm të kontratës.

Punonjësit e KWE/s punojnë në të gjithë fushën e organizimit dhe menaxhimit, ndërtesave dhe strukturave, ujit, ujërave të zeza dhe mbetjeve dhe mbrojtjes së tokës. Me shërbimet e saj optimale dhe kompetente, KWE ofron një diskutim të gjerë në lidhje me planifikimin, realizimin dhe ndjekjen e projekteve tuaja.

Njësia e Zbatimit të Projektit (Inxhinierët, Kontrolli i cilësisë, ESHS, teknikë, logjistikë dhe furnizim, kontraktorë); Financë dhe Kontabilitet me (ekspertë të financave dhe kontabilistëve)

Kontrolli i cilësisë (Standardet ndërkombëtare: ISO 9001:2008, OHSAS 18001, ISO 14001, EN 38-34, DIN, DWGW dhe ANS

Njësitë kryesore:
– certifikuar nga TUV

Menaxhimi kualitativ

kweLogo

KWE ka zhvilluar një qasje të Menaxhimit të Cilësisë dhe aplikon Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë me Sigurimin e duhur të Cilësisë (MC) dhe Kontrollin e Cilësisë (KC), duke synuar optimizimin e proceseve të brendshme dhe të jashtme, reduktimin dhe eliminimin e gabimeve gjatë zbatimit të projektit dhe sigurimin që të gjitha shërbimet e bëra.

Sistemi i menaxhimit të cilësisë plotëson kërkesat e standardit ndërkombëtar ISO 9001:2015.

 

Sistemi i implementuar adreson sferën e plotë të shërbimeve të ofruara nga KWE që përfshin: Zhvillimin, Prodhimin, Shitjet, Dorëzimin, Instalimin, Ndërtimin, Komisionimin dhe Operimin për:

– Rrjetet e ujit të pijshëm, ujërave të zeza dhe ujërave industriale;
– Trajtimi i pajisjeve dhe impianteve të ujit të pijshëm dhe ujërave të zeza;
– Rrjetet, pajisjet dhe impiantet e ngrohjes qendrore;
– Sistemet dhe Pajisjet e Termocentraleve;
– Pajisjet dhe Impiantet e Mbetjeve të Ngurta;
-Ndërtimi dhe Struktura civile, industriale
– Pajisjet dhe Impiantet e Minierave
– Rrjetet dhe pajisjet e telekomit
– Sistemet dhe pajisjet hekurudhore

Sistemi i Menaxhimit të KWE përbëhet nga:
-Politika e cilësisë dhe objektivat e përgjithshme të cilësisë
-Manuali i cilësisë
– Procedurat
– Të dhënat

Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë (MC) është vendosur me politika, procedura dhe praktika që promovojnë cilësinë në bazë të standardeve të mirëpërcaktuara ISO 9001:2015. Kështu, duke përmirësuar cilësinë e angazhimit, kompetencës dhe komunikimit të të gjithë atyre që janë të përfshirë në zbatimin e projektit. Ky SMC është përshtatur dhe aplikuar vazhdimisht për të siguruar që të gjitha shërbimet u përgjigjen nevojave specifike të klientit, përfituesit dhe ekzekutuesit.

 

Qasja jonë është që të ofrojmë zgjidhje moderne, cilësore dhe inovative në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare përmes aplikimit të ISO 9001:2015, ISO OHSAS 45001:2018 dhe ISO 14001:2015 të çertifikuara nga certifikimi WQR. Si dhe ne mbajmë certifikatë në EN. 38-34, DIN, DWGW dhe ANSI të lidhura me standardet e njohura ndërkombëtarisht për saldimin e tubave dhe EN 13508-2, DWA-M 149-2 shqyrtimet e rrjeteve të tubave. Mendimi ynë global siguron që ne jemi në gjendje t’u ofrojmë partnerëve dhe konsumatorëve tanë cilësinë që ju kërkoni dhe të ofrojmë zgjidhje afatgjatë me vlerë të shtuar për të tejkaluar pritshmëritë e klientit. Ne kemi ndërtuar reputacionin tonë duke ofruar produkte të cilësisë më të lartë me besueshmëri të pakrahasueshme dhe performancë të garantuar. Përveç kësaj, ne jemi në gjendje të këshillojmë klientin rreth zgjidhjes së duhur të përdorimit për produktet dhe teknologjinë.

slider image