Projektet

Inlining- rehabilitimi i rrjetit pa gërmim

Ne ofrojmë zgjidhje inxhinierike për rehabilitimin e rrjeteve të kanalizimeve dhe ujit të pijshëm me teknologji pa kanal me tubacion në tub (PIP) dhe rreshtim të kuruar në vend (rreshtim CIP) për të gjitha llojet e tubacioneve ekzistuese DN 200/DN 500.

Energji dhe ngrohje

Sektori i energjisë dhe i ngrohjes kërkon njohuri dhe kuptim të thellë të sistemit për të siguruar cilësinë e zgjidhjeve inxhinierike. KWE ofron zgjidhje për Projektet e ngrohjes qendrore në të gjitha fazat e projektit duke filluar nga projektimi deri tek shërbimet aktuale inxhinierike me ekspertizë në punët elektrike dhe mekanike, civile dhe mirëmbajtje së […]

Impiante për trajtimin e ujërave të zeza

Po kështu, grumbullimi i ujit dhe ujërave të zeza është po aq i rëndësishëm për t’u menaxhuar në mënyrë të sigurt dhe për të siguruar një asgjësim pa telashe të mbetjeve të lëngshme në një shoqëri të urbanizuar dhe të industrializuar me një numër në rritje dita ditës. Përvoja specifike e KWE në këtë është […]

Pastrimi dhe CCTV dhe Inspektimi i Rrjetit të Ujit

Ne ofrojmë shërbime në mirëmbajtjen, pastrimin dhe inspektimin e rrjetit të kanalizimeve për të gjitha llojet e tubacioneve nga DN 100 deri në DN 2000. Me mjetet tona të pastrimit të kanalizimeve me teknologji të riciklimit të ujit dhe pajisje inspektimi CCTV dhe staf shumë të kualifikuar të trajnuar në përputhje me EN 13508-2 dhe […]

Ujrat e Zeza

Objekti i punimeve në fushën e ujërave të zeza përfshin: Projektimin dhe mbikëqyrjen e punimeve, ndërtimin e rrjetit të tubacioneve të furnizimit me ujë të ndotur; instalimi i rrjetit të ri të tubacioneve të ujërave të zeza, matja e rrjedhës së rrjetit të ujërave të zeza, testimi i mirëmbajtjes dhe inspektimit të rrjeteve të ujërave […]

Ujësjellës

Zbatimi i projekteve përfshinte masterplanifikimin dhe vlerësimin, rehabilitimin e rrjeteve dalëse të ujit, ndërtimin e rrjeteve të reja të shpërndarjes së ujit të cilat kanë kontribuar në sigurimin e ujit të pastër dhe uljen e humbjeve përmes zbulimit të rrjedhjeve. Kjo është arritur përmes stafit të saj të përkushtuar dhe inxhinierëve të ditur, të cilët […]