Inxhinieri

Ekspertiza jonë mbështetet në një sërë detyrash dhe projektesh të cilat janë të përqendruara në planifikimin, sondazhet, projektimin, inxhinierinë dhe ekzekutimin e projekteve të përmbledhura më poshtë:

 • Menaxhimi i furnizimit me ujë të pijshëm – projektimi i rrjetit të ujësjellësit, mbikëqyrja e punimeve dhe zbatimi i punimeve;

 • Rrjeti i ujërave të zeza – Projektimi i rrjetit të shkarkimit të mbetjeve, mbikëqyrja e punimeve, zbatimi i punimeve,shpëlarje dhe mirëmbajtje, inspektim;

 • Ngrohja – Projektimi i rrjetit të ngrohjes, furnizimi me material, mbikëqyrja e punimeve dhe zbatimi i punimeve;

 • Furnizimi me materiale për material cilësor për: Ujë dhe Ujëra të Zeza, Sisteme Ujitëse, Ngrohje Qendrore, Sisteme Matëse, Termocentrale, Minierat, Aviacionin Civil dhe Aeroportet

Aktualisht, kompania numëron më shumë se 70 punojnës si specialistë, inxhinierë, ekonomistë, teknikë dhe praktikantë që ndërthurin njohuritë dhe përvojën për të zbatuar projekte me sukses dhe profesionalizëm.

Cilësia, kompetenca dhe besimi i dëshmuar i fituar prej 21 vitesh në realizimin e projekteve të ndryshme në sektorët e ujësjellësit, kanalizimeve dhe kanalizimeve e ka bërë kompaninë të përballojë punët më të gjera dhe komplekse.

Kompania ofron zgjidhje dhe shërbime inxhinierike të plota dhe gjithëpërfshirëse në nivelin më të lartë ndërkombëtar me njohuri të specializuara inxhinierike, ekonomike dhe financiare të përshtatura dhe të koordinuara dhe përtej kësaj kujdeset edhe për menaxhimin e plotë operacional të infrastrukturës. KWE është partneri juaj i besueshëm, kompetent dhe me njohuri për projektet tuaja.

Energji

Në fushën e KWE është lider në logjistikën, furnizimin, planifikimin dhe realizimin e projekteve kapitale me korporatën energjetike të Kosovës, shërbimet publike dhe biznesin privat. Ne kemi paraqitur ekspertizën tonë më të mirë në planifikimin, projektimin dhe prokurimin dhe zbatimin. Ne bashkëpunojmë me partnerët më të mëdhenj të pajisjeve energjike nga e gjithë bota duke synuar gjithmonë shërbimet tona të besueshme në kohë rekord dhe cilësi më të lartë. Shërbimet tona plotësojnë nevojat e konsumit aktual të energjisë pa kompromentuar nevojat e brezave të ardhshëm. Në burimet e rinovueshme të energjisë përfshijnë diellore, erë, hidroelektrike dhe gjeotermale.

Furnizime

Përveç zgjidhjeve inxhinierike, ekzekutimit të punës dhe shërbimeve, KWE furnizon materiale me cilësi të lartë për sektorët e mëposhtëm.

 • Ujit dhe Ujërave të Zeza

 • Sistemet e Ujitjes

 • Ngrohja Qendrore

 • Sistemet Matëse

 • Termocentralet

 • Minierat

 • Aviacioni Civil dhe Aeroportet

Ngrohje

Sektori i energjisë dhe i ngrohjes kërkon njohuri dhe kuptim të thellë të sistemit për të siguruar cilësinë e zgjidhjeve inxhinierike. KWE ofron zgjidhje për Projektet e ngrohjes qendrore në të gjitha fazat e projektit duke filluar nga projektimi deri tek shërbimet aktuale inxhinierike me ekspertizë në punët elektrike dhe mekanike, civile dhe mirëmbajtje së bashku me një ekip të kualifikuar me përvojë të menaxhimit të projektit. Qëllimi ynë është të përmirësojmë efikasitetin e energjisë dhe prodhimin e nxehtësisë si një faktor shtytës për një rritje të qëndrueshme. Gjatë dekadës së fundit, KWE është përfshirë në zbatimin e shumë projekteve të suksesshme, kontratave në përputhje me rregulloret kontraktuale ndërkombëtare FIDIC

Ujërat e zeza

Projektet e Ujërave të Zeza

Projektimi i rrjetit të shkarkimit të mbetjeve dhe ujërave të stuhisë, mbikëqyrja e punimeve, zbatimi i punimeve, shpëlarja dhe mirëmbajtja, inspektimi;

Kompania ka një eksperiencë të gjërë në projektimin, rehabilitimin dhe instalimin e rrjeteve të ujërave të zeza me përvojë specifike në ndërtimin e më shumë se 20 km rrjet të tubacioneve të kanalizimeve me tuba PE/PP, betoni dhe GRP që variojnë nga DN 160 deri në DN 1200 mm. Me materiale të cilësisë së lartë me origjinë evropiane, sipas standardit DIN EN 1610, me menaxhim dhe kontroll cilësor duke respektuar kërkesat më të larta mjedisore, shoqërore dhe të sigurisë.

Objekti i punimeve në fushën e ujërave të zeza përfshin: Projektimin dhe mbikëqyrjen e punimeve, ndërtimin e rrjetit të tubacioneve të furnizimit me ujë të ndotur; instalimi i rrjetit të ri të tubacioneve të ujërave të zeza, matja e rrjedhës së rrjetit të ujërave të zeza, testimi i mirëmbajtjes dhe inspektimit të rrjeteve të ujërave të zeza si dhe furnizimi me tubacione, pajisje, dhoma betoni të parafabrikuara, dhoma plastike, matësit e rrjedhës dhe zgjidhje teknike. Gjatë dekadës së fundit, KWE është përfshirë në zbatimin e shumë projekteve të suksesshme, kontratave në përputhje me rregulloret kontraktuale ndërkombëtare FIDIC.

Ujësjellës

Projektet e Ujit

shpimi i puseve, ndërtimi i stacioneve të pompimit, ruajtja e ujit të pijshëm duke zhvilluar rrjetet e shpërndarjes

Sigurimi i ujit të sigurt është thelbësor për jetën e njerëzve dhe aksesi në ujë të sigurt është një e drejtë themelore e çdo qytetari. KWE ka qenë një partner afatgjatë i kompanive të furnizimit me ujë për të ofruar zgjidhje këshilluese dhe inxhinierike për sektorin e ujit duke përfshirë furnizimin me materiale të ndryshme. Gjatë dekadës së fundit, KWE është përfshirë në zbatimin e shumë projekteve të suksesshme, kontratave në përputhje me rregulloret kontraktuale ndërkombëtare FIDIC.

Kontakto

Ne do ju përgjigjemi për një kohë të shkurtë

Kontakto
slider image
slider image
slider image
slider image